czwartek, 25 listopada 2010

Co każdy bibliotekarz lubi najbardziej? Wiadomo: swój Pulowerek!

Czy to w ogóle możliwe, że nie pisaliśmy tu jeszcze o Pulowerku?... Okropne zaniedbanie... Pewnie zaczytaliśmy się w pulowerkowych aktualnościach, a blog ZBC musiał poczekać...  :-(  No i dlatego nasi Czytelnicy być może nic nie wiedzą o Pulowerku...

Czym więc jest Pulowerek? Na stronach portalu czytamy:

Pulowerek.pl, odpo­wia­da­jąc peł­nym zda­niem, jest “innym por­ta­lem dla biblio­te­ka­rzy”. Czemu innym? Odróż­niamy się od innych ser­wi­sów biblio­te­kar­skich tym że chcemy dostar­czać infor­ma­cje, które was roz­ba­wią, zacie­ka­wią i pozwolą nabrać tro­chę dystansu do naszego zawodu. Chcemy zająć się okre­śle­niem naszego miej­sca w (pop)kulturze oraz świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa. Nie zamie­rzamy stro­nić od poważ­nej tema­tyki zwią­za­nej z naszymi codzien­nymi (i nie­co­dzien­nymi) pro­ble­mami oraz wyzwa­niami zawo­do­wymi. O tym też piszemy.

Chcemy być por­ta­lem dla każ­dego biblio­te­ka­rza oraz pra­cow­nika książki, który potrze­buje chwili relaksu lub reflek­sji. Kiedy zaczy­nasz wąt­pić w sens swo­jej pracy, lub jesteś znu­dzony sie­dze­niem za ladą wystar­czy zaj­rzeć na nasz por­tal. Tutaj biblio­te­ka­rze są zawsze w cen­trum uwagi. Rozu­miemy twoje poczu­cie humoru, twoje fru­stra­cje i podzie­lamy twoje marzenia.


Biblio­te­ka­rze, wbrew temu co się powszech­nie wydaje to ludzie kre­atywni, ener­giczni oraz dobrze zazna­jo­mieni z naj­now­szymi tren­dami w kul­tu­rze oraz tech­nice. Jest to grupa spo­łeczna dobrze zor­ga­ni­zo­wana oraz szu­ka­jąca dróg roz­woju o czym świad­czą liczne kon­fe­ren­cje i semi­na­ria dla biblio­te­ka­rzy. Więk­szość biblio­te­ka­rzy codzien­nie używa kom­pu­tera, wielu z nich pro­wa­dzi strony swo­ich biblio­tek. Duże grono posiada wła­sne blogi, na któ­rych piszą o swo­jej pracy i zain­te­re­so­wa­niach. Pulo­we­rek. pl to strona wła­śnie dla Was.

Ech, nie wyobrażamy sobie dłuuuugich sobotnich dyżurów bez Pulowerka. Podziwiamy znalezione w sieci gadżety dla bibliotekarzy, oglądamy biblioteczne komiksy... Oczywiście czas, gdy nie mamy akurat czytelników, poświęcamy na dokształcanie i uzupełnianie wiedzy o UKD, ale tak nieoficjalnie przyznajemy, że zdarza nam się pograć w pulowerkowe wirtualne gry dla bibliotekarzy i wszystkich znajomych Królika... Hmmm, nie jesteśmy pewni, czy dyrektorzy bibliotek powinni zaglądać na strony tego portalu... Ale my, zwykli, szarzy, odziani w swe pulowerki bibliotekarze uwielbiamy tę odrobinę szaleństwa i anarchii, jakie rządzą tym wspaniałym miejscem w sieci... I zazdrościmy, że koledzy i koleżanki z redakcji Pulowerka mają aż takiego nosa do internetowych znalezisk. A nam się zawsze wydawało, że właśnie my jesteśmy w tym najlepsi... :-(

A teraz musi być jeszcze jakaś pulowerkowa pointa. Pamiętacie stary dobry hit zespołu Wet Wet Wet "Love is all around"?... Znacie?... Chyba nie... :-) No to posłuchajcie! Pulowerek poleca! (bm)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...